Общи Условия

Уважаеми клиенти и потребители,
 
Фирма РАД-ФЕСТА ЕООД, в качеството си на Туроператор и Туристически Агент, е в процес на обновяване и прилагане на клаузите и текстовете на Договорите и Общите условия към тях за организирано и индивидуално пътуване с обща цена във връзка с измененията на Закона за Туризма, в сила от 01.07.2018 и действащия Регламент за защита на личните данни. Предприети са всички технически действия и допълнителни образци за подпис на „Съгласие“ за използване на лични данни с целево предназначение и законово регламентиране.
По смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети, считано от 01.07.18.

Общи условия за организирано пътуване с обща цена
Условията са базирани   на Раздел II , членове от 79 до 110 от ЗТ
съгласно разпоредбите на ЗТ (ДВ бр.39/2004 г. ,  бр. 94/2005г и брой 9 / 2015) и разпоредбите на ЗЗП
 
1.РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ
1.1.Резервации и записване за организирано или индивидуално пътуване се приемат в офисa на Рад- Феста ЕООД в София или в туристически агенции в страната, които имат сключен договор с Рад- Феста ЕООД,  съгласно условията на ценовата оферта и програма на пътуване.
1.2.Резервациите  се приемат по имейл,  телефон, факс или чрез заявка в  интернет страницата на фирмата.
1.3.Резервацията е активна 24 часа и се счита за валидна и потвърдена след изпращане на Бланка- Потвърждение от Туроператора към потребителя с изрично указани условия по резервацията.
1.4. Бланката потвърждение, бланка за записване  и общите условия са неразделно свързани в един договор.
1.5 Потребителя приема и потвърждава резервацията/ пътуването с попълване на „Бланка за записване”, подписване на Договор за организирано пътуване и Общите условия към него и внася  депозит до  два  дни  от датата на получаване на  потвърждението от ТУРОПЕРАТОРА.
1.6 Договорът важи само за описаните в Бланката за записване услуги, съгл. Чл.82 т.1 – т.10. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно подписване и добавяне, за които Потребителя  дължи съответното заплащане. В случай на непреодолима причина подобна  допълнителна туристическа услуга да не се предостави от Туроператора, то същият възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга, не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване. „Допълнителна услуга“ по смисъла на настоящите общи условия е всяка  допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е   изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена. Най-често  ‘’ допълнителна услуга’’  е факултативна екскурзия, посещение на културно мероприятие или групово посещение на музей,  за която няма набран минимум желаещи и тя се анулира от страна на Туроператора.
1.5 Туроператора, съгл. Чл. 110 от ЗТ  предприема или осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006".
(2)  осигурява  предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
(3) ( ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Туроператора  предприема или осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.
 
2.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1.Цената на пътуването е обявена в лева или в друга валута и като крайна цена е сбора от основните услуги, задължително платими допълнителни услуги (летищни и горивни такси) и предложени факултативни екскурзии, предмет на личен избор на потребителя.
2.2. Цени, обявени във валута се заплащат по официалния курс на БНБ в деня на плащането.
3.2. Плащането се извършва в лева в брой, чрез пос терминал или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА. За извършеното плащане потребителя получава надлежно издадена фактура.
2.3. Увеличение на цената е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на таксите, свързани с пътуването, летищни такси, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Подобни изменения на цената се обявяват от Туроператора към Потребителя писмено минимум в срок от 20 дни преди датата на пътуването.
2.4 При заявка на резервация на по-малък брой нощувки от предварително посочените в дадена оферта, се заплаща горница в зависимост от условията на ценовата оферта (транспорт, общи разходи, застраховка).
2.5 Промяна на потвърдена резервация от страна на Потребителя по негови причини се таксува с 10 лева увеличение еднократно
2.6 Всяка следваща след първата промяна  на вече потвърдена резервация се таксува с 30 лева увеличение еднократно.
2.7.Срокове на плащане :
2.7.1.Аванс в размер на 50% от общата цена, ако не е упоменато друго в ценовата оферта.
2.7.2 Окончателно плащане до 30 дни преди датата на пътуване,  ако не е упоменато друго.
2.7.3 В случай, че резервацията и записването е по-малко от 20 дни преди датата на пътуването Потребителят внася пълния размер на общата стойност на услугите.
2.7.4. Банковата сметка на Туроператора  е:
Титуляр на сметката  РАД – ФЕСТА  ЕООД
Сметка в лева:  IBAN: BG19 UNCR 9660 1038 5124 08
BIC: UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
                                                                                                                                         
3.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1.Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА
3.1.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в ценовата оферта и програмата на пътуването, предмет на настоящия  договор.
3.1.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА”  по чл. чл. 97(1) от ЗТ при съответна застрахователна компания. Сертификатът за сключената застраховка е поставен  на видно място и се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключването на договора. В случай, че договора се сключва от оторизиран туристически агент, то същия е длъжен да представи на Потребителя копие от Сертификата на застраховката на Туроператора.
3.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва задължителна застраховка ‘’ Злополука и помощ при пътуване’’ на ПОТРЕБИТЕЛЯ по свое усмотрение за стойността на покритието, съобразено с дестинацията на пътуване. Стойността на застраховката е включена в общата цена за пътувания извън страната по стандартните условия на застрахователна компания. В случай, че потребителя желае по-високо застрахователно покритие, изрично предявява пред Туроператора това, като заплаща разликата. , Туроператора предоставя на потребителя оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването или в деня на пътуването, приложена в ‘’ травел пакета’’ заедно с другите документи.
Срещу платена застрахователна премия от Туроператора към застрахователната компания,  Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
Застраховката е валидна за страната в която е организирано пътуването и срокът е валиден за срока на пътуването.
Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица. Потребителят е длъжен да се запознае с тези условия преди пътуването. При пропуск от страна на Потребителя, Туроператорът не носи отговорност, ако Потребителя възразява за вида и стойността на застраховката.
3.1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „отказ  от ПЪТУВАНЕ” , както и за покриване на останалите разходи по чл.80 ал.1 т.14 от ЗТ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва в деня на подписване на договора или при извършване на първо плащане на услугите.
3.1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на частична промяна на програмата и  реда на провеждане на допълнителните екскурзии или упоменатите хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория, а дори и по-висока. Срока на такава промяна се влияе от обстоятелствата при които е възникнала, но той не може да бъде по малък от 5 работни дни преди пътуването. Такава промяна не се счита за значителна по условията на договора и Потребителя няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. В случай на отказ,  Туроператорът не дължи и не възстановява внесените от Потребителя суми.
3.1.6.В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от  договора за организирано пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ устно или писмено, но приемането на промените от страна на Потребителя се извършва само с подписване на допълнително споразумение към договора или ръчно нанесени промени и пре подписани от двете страни.
3.1.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва и има право да увеличи  общата пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване  на:
3.1.7.1. Транспортните разходи, в т.ч. на горивото;
3.1.7.2.увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, автомагистрални, фериботни  и други такси;
2.1.7.3. промяна в обменния валутен курс при който е сключен договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, като това условие е изрично упоменато и в ценовата оферта за пътуването.
3.1.7.4 Във всички случаи промяната на цената по чл. 3.1.7  е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл.3.1.7.1
3.1.7.5. Промяна на общата цена с по-малко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване от страна на Потребителя.
3.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой пътуващи или ако отмяната се дължи на неизбежни обстоятелства и непреодолими сили. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулиране на сключени от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ застраховки,  глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси  и други заявени по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица -подизпълнители на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи и фактури, заплатени от Туроператорът.
3.1.9. В случаите на форсмажорни обстоятелства, като стачка, отмяна на полет или фалит авиокомпания, както и при не набиране на минималния брой на пътуващи по програмата и ценовата оферта и  по изявено доброволно желание на Потребителя, Туроператорът може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой пътуващи. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на Потребителя нова цена на пътуването, валидна при променените условия. Подписва се нов договор с Потребителя при новите условия на пътуване.
3.1.10. 8 Съгласно действащия Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
- Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
- Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на частични промени в програмата на пътуването, както и други полезни действия, според  възникналата ситуация, която може да попречи и промени нормалното протичане на пътуването. В този случай  Туроператорът не носи отговорност и не  дължи неустойки на Потребителя.
3.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на виновното поведение и действия на Потребителя. Ако той се намира в алкохолно или наркотично въздействие и пречи на  изпълнението на програмата и на комфорта на останалите пътуващи в групата, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки. Даже има право  да  откаже изпълнението на услуги или да го отстрани изцяло от пътуването, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица на съответните органи или други пътуващи от групата.
3.1.12.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги и тяхното качество, които не са били включени в организираното туристическо пътуване и не са упоменати в договора, но са избрани, организирани и заплатени от Потребителя на екскурзовода или на водача на групата на място по време пътуването.
3.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност директно или чрез свой представител, екскурзовод или водач на групата пред пътуващите за опазване и съхранение на личните вещи на Потребителя-  багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени/ забравени в мястото на настаняване или други посещавани обекти по програмата. В подобни случаи екскурзоводът и водача на групата оказват съдействие в рамките на възможното, без да се нарушава туристическата програма на цялата група. Издирване и връщане за забравени вещи е единствено и само за сметка на Потребителя. Екскурзоводът и водача на групата могат да окажат съдействие за преводачески формалности, но нямат финансова ангажираност.
3.1.14.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възстановява и не прави компенсации на  пътуващите, които по време на пътуването доброволно и по свое решение са се отказали от ползването на услуга, включена в програмата и ценовата оферта на пътуването.
3.1.15. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга, като Потребителя се задължава да документира с протокол фактите по неизпълнението на договорените условия и услуги.
3.1.16. В случаите когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
3.1.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителя е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът се възстановява от Туроператорът.
3.1.18. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва и има право да променя местата в превозно средство с цел настаняване на майки с деца, бременни и възрастни хора и при наличие на други обективни причини.
3.1.19 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на пътуващото лице  глоби и други санкции от оторизирани лица в дадена страна, предмет на организираното пътуване за извършени от самия турист правонарушения, покупка на нелегални стоки ( изключително важно за Италия) и други характерни за дадена държава норми на поведение за спазване на обществения ред.
3.1.20.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснато ползване на  услуги по време на изпълнение на програмата ( провеждане на екскурзии или пътуване от общ характер) поради не спазване на часа за отпътуване , неадекватното състояние или неподходящо облекло при посещаване в музеи и храмове. В тези случаи всички произтичащи допълнителни разходи направени от Потребитeля са единствено и изцяло за негова сметка.
3.1.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи суми на  Потребителя, в случай, че последния не бъде допуснат да излезе от страната или не бъде допуснат да влезе в страната, предмет на пътуването поради лични причини. В този случай всички разходи са изцяло и единствено за сметка на Потребителя.
 
4.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава подробно да се запознае с програмата на пътуването и общите условия и да потвърди приемането им при подписване на договор за организирано пътуване с обща пакетна цена.
4.2.2 Потребителя се задължава да предостави точни данни ( Туроператорът е администратор на лични данни и има регистрация в КЗЛД), необходими за самолетни билети и мед.застраховка. В случай, че Потребителя не спази това , Туроператора не носи отговорност при последствия заради неточни данни.
4.2.3 Потребителя се задължава да уведоми Туроператора за възникнала  промяна на лични данни, ако такава е настъпила след подписване на настоящия договор.
4.2.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените  срокове стойността на туристическите услуги. В случай на неизпълнение се прилага чл. 3.1.17
4.2.5 Потребителя се задължава, при  пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, или по специалното изискване на санитарните власти  да предприеме лично  съответна профилактика и ваксини в съответните здравни заведения и за своя сметка. Да се информира подробно и със съдействието на Туроператорът за полезна информация , но последния не носи отговорност, ако Потребителя се отнесе несериозно към тези задължения и не се снабди с необходимите сертификати за ваксини или други хигиено -санитарни документи.
4.2.6Потребителят се задължава да поеме своята отговорност, като си носи изискуемите документи за пътуване в чужбина със съответната валидност – лична карта  и/ или  международен паспорт със срок на валидност 6 месеца , нотариално решение за лица под 18 години, копие от акт за раждане на дете  при различни фамилии на родителите  и/ или други документи , всички с валидност до крайната дата на пътуването.
4.2.7.При възникнала промяна на пакетната цена на пътуване или при съществена промяна на някоя от основните клаузи на договора, Потребителят има право да приеме или откаже промените, като  анулира договора и  откаже пътуването като:
- при промяната в общата цена е необходимо да потвърди приемането на промяната и да  заплати дължимата сума по разликата и подпише на допълнително споразумение.
Да откаже от пътуване и да анулира договора  без да дължи неустойка или обезщетение  ако увеличението на общата цена е с повече от 5%.
4.2.8.Потребителят  има право да получи обезщетение за претърпени щети  от неизпълнение на договора и програмата за туристическо пътуване от Туроператора.  Щетите трябва да са с доказан размер, съгласно чл 3.1.15 , освен в случаите на чл. 3.1.10,
4.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА  следните неустойки:
- при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
- между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа  размерът на внесения депозит;
- между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на ценовата оферта;
- между 19-ия и 10-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на ценовата оферта;
- при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на ценовата оферта.
При анулиране на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулиране, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил до момента.
4.2.10.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване по лични причини и свой избор, по време на самото пътуване, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са единствено и само за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на неизползвани услуги.
4.2.11.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването  в срок  не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди пътуването, като запази същата конфигурация за настаняване, без да прави други съществени промени в договора. Изменение се приема от Туроператора единствено в данните на третото лице.
В този случай, Потребителя и третото лица са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Разходите по прехвърлянето правата на договора са точно измерими и документирани, ако вече има направени плащания от Туроператора към подизпълнители. В случай на необходимо доплащане от третото лице, то последното се задължава да поеме разликата в допълнително заплащане, ако има такова.
4.2.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените  часове по програмата за пътуване, за да не пречи на организацията на програмата,  да подържа поведение, характерно за групово организирано пътуване и да подържа външен вид и подходящо облекло за посещаваните обекти.
 
5.РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
5.1.В случай, че по време на пътуването или пребиваването в хотел се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви  рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в устен или писмен вид в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след края на пътуването.
5.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване да даде своето становище по рекламацията след щателно изясняване на претенцията. Рекламацията е валидна и се приема от Туроператора  само в случай, че към нея е приложен  протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и доставчика на услугите ( хотел, чуждестранен партньор, транспортна фирма, места за туристически атракции, музеи и др.) и водача , представителя на фирмата.
5.3 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен Български съд.
 
6.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА
6.1.Договорът е валиден от датата на подписване до датата на приключване на пътуването.
6.2 Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата и условията, при които е бил сключен договора.
6.3 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва само в писмена форма между страните.
6.4 При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
6.5 За всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
6.6 Анулиране на пътуването от страна на Туроператора може да се извърши поради не набран минимален  брой туристи, съгласно ценовата оферта в срок от  7 дни преди датата на пътуване. Всички вноски, направени от Потребителя се възстановяват  на същия от Туроператора в размер на 100 %. Други неустойки или обезщетения Туроператора не дължи на Потребителя.
 
6.7 Настоящият договор се подписва в два (или в три, ако е сключен с оторизиран турагент ) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването. С подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с предмета и общите условия на Договора и ще спазва стриктно правата и задълженията, дефинирани в него.
 
 ОБЩИ УСЛОВИЯ към Договор за ИНДИВИДУАЛНО ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
 
I. ЗАЯВКА ЗА ИНДУВИДУАЛНО ПЪТУВАНЕ
Чл. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ТУРОПЕРАТОРЪТ приема срещу възнаграждение, дължимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да предостави туристическа услуга – индивидуална  резервация и заплащане за хотелско настаняване по заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ за хотел, място и период на настаняване. Резервацията за хотелско настаняване може да бъде съпътствана и с други услуги, като резервация на самолетен билет, посещавани културни обекти и забележителности, заведения за хранене или екскурзоводски услуги от местен професионален екскурзовод.
 
II. ЗАПИСВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ
Чл. 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА  50% депозит до 3 дни след потвърждение на резервацията, ако не се изисква  друго от доставчиците на услугите, а останалата част от цената, в срок, посочен от ТУРОПЕРАТОРА и съгласно клаузите, условията и сроковете посочените в ‘’ Бланката на записване’’ , неразделна част от Договор за индивидуално пътуване в чужбина.
Чл. 3. Резервация се приема устно,  по имейл, телефон, факс, чрез заявка в интернет страницата на фирмата,  в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или чрез оторизирани ТУРАГЕНТИ, с които Рад-Феста ЕООД  има сключен договор.
(1). Резервацията е активна 24 часа и се счита за валидна и потвърдена след  внасяне на депозит, попълване и подписване на Потребителски Договор от всяка от страните, вкл. и турагент, ако резервацията се извършава чрез него. Окончателно плащане: съгласно сроковете посочени в ‘’ бланката за записване’’, ако не е упоменато друго. Изключения правят само цените за хотелско настаняване с включени отстъпки за ранни записвания, изискващи плащане съгласно индивидуалните ценови условия за всеки хотел, доставчик на услугата или други договорени услуги- самолетен билет, входни билети за посещение на културни обекти и забележителности, заведения за хранене и атракционни обекти ( театър, шоу спектакъл и други.
(2). В случай, че резервацията е заявена по-малко от 30 дни, преди датата на настаняване, Потребителят внася пълния размер от общата стойност на ценовата оферта;  
(3). В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае настаняване в тройна стая, следва да има предвид, че в повечето хотели и места за настаняване третото легло е сгъваемо/ походно легло или разтегателен диван. Това условие се уточнява конкретно за всяка резервация и според възрастта на третия ползвател и с изричното потвърждение на Потребителя.
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ТУРОПЕРАТОРА:
(1). ТУРОПЕРАТОРЪТ, след получената заявка от клиента за индивидуално пътуване  предприема необходимите действия за резервиране и в срок от два работни дни уведомява клиента за резултата.
(2). ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ конкретна информация за условията на резервацията – цена, срокове за анулиране на заявката без неустойка и сроковете , в които се прилага неустойка. 
(3). ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ писмено потвърждение за направената резервация и проформа фактура за  плащане на депозит или пълно плащане в зависимост от сроковете по резервацията;
(4). ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва на ПОТРЕБИТЕЛЯ съответния режим на пътуване - визов или безвизов, специфични условия за дестинацията на пътуване, както и копие на карта и други указателни подробности, брошури и рекламни материали;
(5). Съгласно действащия Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
5.1.  Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
5.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. За непреодолима сила се  считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, закъснели полети или напълно отменени от авиокомпания, влакове или автобусен транспорт, за които Туроператора е извършил резервация и или е направил плащане.  Туроператорът не носи отговорност и не  дължи неустойки на Потребителя.
(6). ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да  откаже  договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащане  до пълната цена на пътуването, резервацията се счита за анулирана от страна на Потребителя и внесения депозит се възстановява от Туроператора.
(7) Ако условията на ценовата оферта са за внасяне на депозит от страна на Потребителя , необходим  за резервация на хотел или за  заплащане на самолетен билет  и тази резервация е  по условията на ‘’ non refundable ‘’ (невъзвращаемо плащане), то Туроператора удържа на Потребителя частта на предплатените услуги ( доказани с надлежни фактури и плащания), а разликата, ако има такава се възстановява на Потребителя незабавно в рамките на 24 часа от прекратяването и анулирането на договора. Потребителя е информиран предварително от Туроператора и е потвърдил и приел тези условия на резервация ‘’ non refundable ‘’ (невъзвращаемо плащане) при сключване на договор за индивидуално пътуване , запознал се е и е подписал Общите условия.
(8). В случай на дублиране на стаи от страна на хотела/ туристическия обект Туроператорът си запазва правото да настани Потребителя в друг хотел от същата или по-висока категория, ако това е възможно, без да дължи неустойки;
(9). ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява и не изплаща компенсации на Потребителя за направени разходи, извън заплатените услуги.
(10) Туроператорът се задължава да предостави информация и да предложи на Потребителя възможност за  сключване на застраховка „Отмяна на ПЪТУВАНЕ” , както и за покриване на останалите разходи по чл.80 ал.1 т.14 от ЗТ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до 5 дни след подписване на договора за пътуване.
(11) Туроператора се задължава да уведоми и да предостави на  Потребителя в срок от 7 работни дни преди пътуването пълния набор от необходимите документи за пътуването.

Чл. 5.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
(1). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заяви писмено  или устно желаните услуги и да заплати в пълен размер оферираната цена в определените в настоящия договор срокове.
(2). Да заяви точно датата на пристигане и отпътуване, броя нощувки и исканите услуги по време на пребиваването в съответния хотел/ туристически обект, като заявката е  ‘’ бланката за записване’’, неразделна част от този договор.
(3). При пътуване в чужбина да заяви изрично желанието си да му бъде издадена застраховка „Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина - асистанс", както и застраховка ‘’ Отмяна на пътуване’’ . Тези застраховки  са препоръчителни към Потребителя, при пътуване извън граница, но не са задължителни и Туроператорът не носи отговорност, ако Потребителят се е отказал от предложената му оферта. Те  се заплащат допълнително на Туроператора, който предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица с Общите условия към нея на съответната застрахователна компания.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с тези условия преди пътуването. При пропуск от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ възразява за вида и стойността на застраховката.
(4).  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и изцяло е негова грижа  да си осигури необходимите лични документи за пътуване извън страната, ако се наложи да ползва съветите на Туроператора за тези формалности, но последния не носи отговорност за това.
(5).  Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, не навършило 18 години, което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна, на посочената дата, с конкретен придружител. Ако лицето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии се представя копие от акт за раждане на ГКПП. Туроператора не носи отговорност, ако Потребителя прояви недобросъвестност и не спази посочените условия.
(6). ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания и да подпише декларация (по образец) съгласно Наредба № 17 на МЗ чл.19. Тази декларация се предоставя от Туроператора, който ползва публикуваната бланка в интернет, но не поема допълнителна отговорност.
(7). ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащането на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.  В случай, че са издадени самолетни билети и е необходимо да се сменят имената се прилагат условията на съответната авиокомпания за такси и глоби в такива случаи. Туроператора само съдейства, но не поема отговорност и не дължи на Потребителя никакви такси.
 (8). Резервации, направени и заплатени по условията на ‘’ранни записвания’’ не подлежат на промени и прехвърляне на права на трето лице. Туроператора съдейства, но не поема ангажимент, ако доставчикът на туристическата услуга откаже категорично промяната.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да направи промяна на вече съществуваща резервация, то тя се счита за анулирана по условията и сроковете за нея и се прави нова резервация по цени валидни към съответната дата на новата заявка.
(9) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или ТУРИСТИЧЕСЛИЯ АГЕНТ за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от Закона за туризма информация и необходими документи за пътуването.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в посочения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че потребителят не е информиран.
 
IV ЦЕНИ
Чл. 6. ЦЕНИTE са обявени в лева, евро или щатски долари или друга валута, но  заплащането се извършва в лева по официалния  курс на БНБ в деня на плащането.
 
V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път, или с кредитна карта по сметката на ТУРОПЕРАТОРА: Титуляр на сметката: РАД-ФЕСТА ЕООД Сметка в лева: BG 19 UNCR 9660 1038 5124 08  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNICRBGSF
Чл. 8. Депозит: Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е от 50% от общата цена по договора;
Чл. 9. Окончателното плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 30 дни преди датата на настаняване и или транспортна услуга, други съпътстващи услуги.
Чл. 10. В случай, че срокът на настаняване е по-малък от 30 дни преди началната дата на пътуването/ ползване на услугата, се заплаща пълната стойност на ценовата оферта.
 
VI. АНУЛАЦИ И НЕУСТОЙКИ
Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
Чл. 11. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
а) от датата на записване и до 60 дни преди датата на настаняване - такса резервация - 10 лв.
б) от 59 до 31 дни преди датата на настаняване/ пътуване  –  се удържа неустойка в размер на стойността на 1 / една/ нощувка и стойността на всички съпътстващи услуги - самолетни билети, входни такси за музеи, фериботни билети , мед.застраховка и др. 
г) от 30 до 20 дни преди датата на настаняване - 50% , ако покриват и са заплатени от Туроператора всички съпътстващи услуги - самолетни билети, входни такси за музеи, фериботни билети , мед.застраховка и др. 
д) от 19 до 15 дни преди датата на настаняване - 80% от общата стойност на пакета, ако покриват и са заплатени от Туроператора всички съпътстващи услуги - самолетни билети, входни такси за музеи, фериботни билети , мед.застраховка и др. 
д) по-малко от 15 дни преди датата на настаняване - 100% от общата стойност на услугите
Чл. 12. При анулиране на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулиране, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил до момента.
Чл. 13. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
Чл. 14. При промяна на  дата на пътуване по резервация за ‘’ранно записване’’, то същата се отменя по условията на ‘’ ранно записване’’  и новата промяна се  заплаща вече по стандартни цени.
Чл. 15. Промяна на потвърдена резервация от страна на Потребителя по лични причини се таксува с 10 лева увеличение еднократно, но само в случаите, че е възможно да се извърши такава – за хотел ,билети и всички други услуги. Всяка следваща, след първата промяна, на вече потвърдена резервация се таксува с 30 лева увеличение еднократно.
Всички посочени условия са валидни, в случай, че не е упоменато друго особено изискване, в офертата за всеки отделен доставчик на туристическата услуга.
 
VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
Чл.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора, независимо от това дали тези задължения следва да бъдат изпълнени  от него или от негови контрагенти, доставчици на туристическата услуга
Чл.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за грешки и вреди, които не са в пряка и непосредствена последица от негови виновни действия. В случай, че се установи, че същите са по вина на ТУРАГЕНТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заяви претенциите си пред компетентния съд, съгласно арбитражната клауза на договора срещу ТУРАГЕНТА.
Чл.18. Описанието и цените на допълнителните услуги в хотела/ туристическия обект имат информативен характер и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за тяхната промяна, както и за тяхното провеждане.
Чл.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по отношение неспазването, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на съответния режим на пътуване, необходимост от застраховки, ваксини, пътуване до хотела /обекта - предмет на настоящия договор, както и не отговоря за вида на транспорта и придвижването в съответния срок, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай, че резервацията е само за хотелско настаняване.
Чл. 20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за опазване и съхранение на личните вещи на Потребителя;
Чл. 21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай, че това не е уточнено в хода на самата резервация;
Чл. 22. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не ползва туристическия пакет или съответния хотел съобразно заявеното и платено от него, той не може да има каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА.
 
VIII. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
Чл. 23. В случай, че по време на пътуването/ пребиваването в хотел се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
Чл.24 В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви  рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в устен или писмен вид в срок не по-късно от 14  (четиринадесет ) календарни дни след края на пътуването/ ползването на услугата.  Ако рекламацията е предявена устно се съставя констативен протокол между представител на ТУРОПЕРАТОРА ( хотел или чуждестранен туроператор)  и ПОТРЕБИТЕЛЯ с описание на фактите и конкретната претенция.
 
Чл.25 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея след щателно изясняване на претенцията. Рекламацията е валидна и се приема от Туроператорът  само в случай, че към нея е приложен протокол  по реда на Чл.24 Без такъв документ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи отговор, обезщетение или удовлетворение на претенцията.
 
Чл. 26. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми по време на престоя си ТУРОПЕРАТОРА, относно неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, рекламации след напускането на хотела/ туристическия обект не се приемат и не се разглеждат.
(1). Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен Български съд.
 
IX. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл.27  Договорът е валиден от датата на подписване.
(1) Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
(2) Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
(3) При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения. (4)Настоящият договор се подписва в два (или в три, ако е сключен с оторизиран турагент ) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването. С подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с предмета и общите условия на Договора и ще спазва стриктно правата и задълженията, дефинирани в него.

X. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.28. (1) „Туроператорът обработва лични данни на пътуващите по резервацията  и услугите, които същите са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, ако заявката е отправена чрез уебстраницата на Туроператора. Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството пътуващ и лицата, от името на които се сключва договора за организирано или индивидуално пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.
(2) Туроператорът не обработва и не ползва лични специални данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.
Чл.29. С приемането на настоящите Общи условия се счита, че  Пътуващият/те е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите Политика за поверителност и използване и защита на личните данни, която се предоставя при подписване на договора и е публикувана в официалният сайт на фирмата.
Чл.30.За категориите данни, които '' Рад- Феста ''ЕООД, обработва, предоставянето на личните данни на трети лица ( хотел, авиокомпания, застрахователна компания, транспортна фирма и др.)  права на Потребителя като субект на лични данни , Потребителят подписва Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор и общите условия към него.

Потребителят дава съгласието си “РАД-ФЕСТА” ЕООД  да обработва и използва предоставените лични данни за служебни цели и пред трети лица (подизпълнители) във връзка с настоящия договор, при спазване изискванията на ЗЗЛД.

БЛАНКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Уважаеми клиенти,
 
Във връзка с влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година), моля да попълните нужните данни в посочената по-долу форма, които ще са необходими с цел реализиране на Вашата заявка.

Данни, необходими само за едно от пътуващите лица (пълнолетни): Данни, необходими на всички участници в резервацията: С предоставянаето на Вашите пълни данни, Вие изрично, еднозначно, конкретно и информирано се съгласявате, че Вашият ТУРОПЕРАТОР събира, съхранява и обработва личните Ви данни /заедно с тези на малолетното/непълнолетното лице/лица, които придружавате/, които предоставяте доброволно, свободно и във връзка с целите на обработването, за които са предназначени. ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява посочените действията чрез друг туроператор, туристически агент или самостоятелно. С предоставяне на данните декларирате, че сте запознати с: Изпращането на тази бланка с попълнени данни лично или от туристически агент или друг туроператор, на електронен адрес на ТУРОПЕРАТОРА, има силата на декларация, че лицата, предоставящи личните си данни в бланката, са информирани и съгласни ТУРОПЕРАТОРЪТ да обработва данните съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година).

Туроператор "Рад-Феста" ЕООД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети
 
Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302.
 
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Туристическото дружеството ‘’РАД-ФЕСТА’’  ЕООД , с адрес 1000, София , ул.’’Христо Белчев’’ 35, тел. 02/986 39 27, мобилен 0887 097 295, e-mail – [email protected], работни дни от Понеделник до Петък, от 10.00 ч. до 16.00  ч. носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
 
В съответствие със законовите изисквания дружеството ‘’РАД-ФЕСТА’’ ЕООД е предприело необходимите мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
 
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal content/BG/TXT/ ?uri=CELEX%3A32015L2302
 
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
 1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
 2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент. Телефон за спешна връзка в извънработно време се предоставя от Туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.
 4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице, след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и, във всеки случай, не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 6. Пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяването му и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми.
 7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 10. Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 11. Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството‘’РАД-ФЕСТА’’  ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗД Евроинс''  АД , бул.'' Христофор Колумб'' 43 тел. 070017 241
 12. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо,
а) Комисия за защита на потребителите: адрес - гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон - 029330565, имейл - [email protected];
б) Министерство на туризма: адрес - София, ул. "Съборна" № 1, телефон - 029046809, имейл - [email protected]; ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството ‘’РАД-ФЕСТА’’  ЕООД

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

Новини

25
Януари
2021
Wizz Air пуска полети от Бургас до Вроцлав
Wizz Air пуска нов летен маршрут от Бургас до Вроцлав. Стартирайки от 19 юни 2021 г., най-новата услуга на WIZZ ще се извършва 1 път седмично, събота, предоставяйки на клиентите удобен график за посещение на красивата полска дестинация. Местата по...
22
Януари
2021
Започна гласуването за най-добрата европейска дестинация за 2021 г.
В ход е вече гласуването за най-добрата европейска дестинация за 2021 г. Вотът започна на 20 януари и ще продължи до 10 февруари. Припомняме Ви, че китното френско градче Колмар, което е с население от 68 хиляди души, бе избрано за европейска дест...
21
Януари
2021
Истанбул е в ТОП 5 на най-популярните места в Instagram, сред първите 50 има и български град
Турският мегаполис Истанбул – любима дестинация за много български туристи, е най-близкият град до страната ни, който намира водещо място в ТОП 50 на най-популярни места в Instagram за 2021 г. Класацията 50 Most Instagrammable Places in The ...

Дестинации

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах